Контакты

38 057 707-40-09

Факс: 38 057 315-11-31

khai@khai.edu khai.edu

ул. Чкалова, 17, Харьков, 61070, Украина